Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Tájékoztató fiataloknak a GINOP-5.2.4-16 – „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” programban való részvétel feltételeiről

Mi a  pályázat célja? 

A 25 év alatti szakképzett fiatalok gyakornoki foglalkoztatásának támogatásával a pályakezdők munkához jutásának, és munkatapasztalat-szerzésének támogatása minimum 9 hónapig bértámogatással és minimum 4,5 hónapig továbbfoglalkoztatással.

Meddig lehet pályázatot benyújtani? 

2016. augusztus 1. és 2020. március 31.. között nyújthatják be, a projekt megkezdésének időpontját legkésőbb 2020. április 30. napjáig szükséges tervezni, a projekt fizikai befejezésének  2021. július 31-ig meg kell történnie.

Mekkora bértámogatás érhető el?

Az 1 főre jutó munkabértámogatás a mindenkori garantált bérminimum összege (ez 2019-ben bruttó 195.000 Ft), maximum bruttó 250.000, és a munkabér a továbbfoglalkoztatási időszak alatt sem csökkenhet.

Mikor vagy alkalmas a gyakornoki pályázatra?

 • az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, 
 • az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítése van, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket, vagyis nem lehet felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítésű,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem tanul, és nem is dolgozik,
 • nincs felsőfokú végzettsége vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettsége,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban,
 • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben - a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően - igazoltan regisztrált. (A regisztráció alátámasztására a Járási Hivatal által kiadott Igazolás szolgál.)

Milyen feltételek vannak, hogy gyakornokként foglalkoztathassanak?

 • A foglalkoztatás formája csak munkaviszony lehet, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztrációjának. Támogatást lehet igényelni olyan munkaviszonyra is, amelynek kezdete legfeljebb 30 nappal előzi meg a támogatási kérelem benyújtását
 • A projekt teljes időtartamára (min. 9 hónap + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidőre kell munkaviszonyt létesíteni.
 • A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkáltatónak és a gyakornok(ok)nak a támogatott projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket. 
 • A munkaszerződésben is fel kell tüntetni a támogatott projekthez kapcsolódó kötelességeket: a 9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése és együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval.
 • Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, pl. lakcímváltozás (azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok) miatt munkáltatói azonnali hatályú felmondással, vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható.
 • A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban (min. 4,5 hónap) a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére, vagyis a foglalkoztatás ideje alatt (min. 9 + 4,5 hónap) a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.

Mik a kizáró okok?

 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. 
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült. 

A támogatásban részesülő vállalkozások által elszámolható bér jellegű költségek:

 • a gyakornok bérköltsége a foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatás teljes ideje alatt: minimum a mindenkori garantált bérminimum összege, maximum bruttó 250.000 Ft,
 • a munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek (munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók abban az esetben, ha a vállalkozás egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.) 
 • A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség. 
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésére segítő személy foglalkoztatása.

A gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb szempontok:

 • Egy gyakornok csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.
 • Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni.
 • Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően, akár próbaidő alatt, a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz (maximum a támogatási időszak alatt 2 alkalommal történhet ilyen módosulás), akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható. Amennyiben a gyakornokcsere miatt a foglalkoztatás időszaka nem folytatólagosan történik 9 hónapon keresztül, úgy a projektmegvalósítás időtartama legfeljebb 15 hónap lehet. 
 • A pályakezdőt a gyakornoki időszak alatt munkájában vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatja.
 • A gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó, megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a gyakornokot segítő személy foglalkoztatásának helyszíne ugyanaz a helyszín kell, hogy legyen. A munkaszerződésekben szükséges rögzíteni a munkavégzés helyét. 

Területi korlátozás avagy hol vehetsz részt gyakornokként a programban?

 • A megvalósítási helyszín Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókban lehet. 

 • A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik az előbb felsorolt régiók egyikében. 

Milyen dokumentumok kellenek a gyakornoki foglalkoztatás igazolására?

 • az Ifjúsági Garancia Programban való regisztrációt szolgáló igazolás,
 • aláírt munkaszerződés és munkaköri leírás, amely tartalmazza a munkavégzés helyét, 
 • a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő lakóhely vagy tartózkodási helyének igazolása, 
 • a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása, 
 • a munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.
 • A felsorolt dokumentumokat a tényleges a projekthelyszínen rendelkezésre kell állnia.