Tudnivalók érettségizőknek

Járványhelyzettel kapcsolatos információk

 • Minden vizsgázó személyre szóló elektronikus vizsgabehívó levelet kap, melyben megtalálhatóak a tantárgyakhoz tartozó írásbeli vizsgahelyszínek és vizsgatermek. (Az emelt szinten vizsgázók vizsgája másik iskolában is lehet.) Kérjük a vizsgabehívót minden vizsgázó fényképezze le a mobiljával!
 • Ebben a vizsgaidőszakban (néhány kivételtől eltekintve) csak írásbeli vizsgák megszervezésére kerül sor.
 • Az első vizsgahéten a vizsgák kezdési időpontja 9.00 óra, a második heti vizsgák esetén 8.00 óra.
 • Annak érdekében, hogy a beléptetés járványügyi szabályait tartani lehessen, és a vizsgák indítása zökkenőmentes legyen a vizsgahelyszínre a beléptetést a vizsga kezdési időpontja előtt egy órával megkezdjük.
 •  A Mars tér 14. szám alatti vizsgahelyszínek megközelítése a következő:

A „B” épület vizsgatermei az iskola főbejáratánál (1-es) belépve közelíthetők meg.

Az „A” épület vizsgatermei a Bakay Nándor utca felőli autó bejáratnál (2-es) belépve közelíthetők meg.

A „D” épület vizsgatermei az iskola „B” épület kezdeténél található vasrácsos nagy kapunál (3-as) belépve közelíthetők meg.

Az „M” épület vizsgatermei a Bakay Nándor utca felőli autó bejáratnál (2-es) belépve közelíthetők meg.

1-es bejárat

1. bejárat

2-es bejárat

2. bejárat

3-as bejárat

3. bejárat

Szabályok

 • A vizsgázók a vizsgák megkezdése előtt az épület előtt, a vizsgaterem folyosóján, a vizsgateremben nem csoportosulhatnak, a legrövidebb úton és idő alatt el kell foglalniuk a felügyelő tanár által kijelölt helyüket a vizsgateremben.
 • Egy vizsgateremben legfeljebb 10 fő vizsgázó került beosztásra úgy, hogy egymástól legalább 1,5 m távolságra foglaljanak helyet.
 • A vizsgadolgozat leadása után szintén tilos a vizsgázók csoportosulása, a vizsgázóknak a legrövidebb úton és idő alatt el kell hagyniuk a vizsga helyszínét, épületét. Minden vizsgázót kérünk, hogy azon a bejáraton hagyja el az épületet a vizsga után, amelyen keresztül reggel érkezett!
 • A vizsga megírásakor a vizsgateremben a vizsgázók számára mosható védőmaszkot biztosítunk, amelynek viselése ajánlott. Vizsgázónként egy darab védőmaszkot biztosítunk.
 • A védőmaszkot az első vizsganapon, az épületbe való belépéskor adjuk át a vizsgázóknak, melyet a következő vizsganapokra magukkal kell hozniuk - maguk és társaik érdekében - kimosva, fertőtlenítve.
 • A vizsgázóknak ajánlott védőkesztyű használata is, melyet kérésre biztosítani tudunk.
 • Biztosítjuk minden vizsgateremben, mellékhelységben, folyosón a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, amelynek használata fontos a fertőzések megelőzése érdekében.

Általános tudnivalók

A vizsgák típusai

Középszintű vizsga - az iskola szervezi

 • Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után tett érettségi vizsga. (12. évfolyam)
  Ha a vizsgázó valamely vizsgatárgyból elégtelen év végi osztályzatot kapott, az érettségi vizsgát abból a tárgyból nem kezdheti meg.
  A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját előrehozott érettségi vizsgára kell változtatni a többi érettségi vizsgatárgy esetében.
 • Ismétlő és a kiegészítő vizsgákat érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők tehetnek.

Emelt szintű vizsga - a Kormányhivatal szervezi

Megjelenés

 • A vizsgán általános utcai (nem sport) öltözetben is meg lehet jelenni!
 • Az érettségi vizsga napján a kihirdetett kezdő időpont előtt 60 perccel kezdjük a terembe történő beengedést, hogy a vizsga kezdése előtt 30 perccel minden vizsgázó a vizsgateremben lehessen és a vizsgához szükséges tájékoztató, adminisztráció megkezdhető legyen.
 • Személyi igazolványát minden vizsgára a vizsgázónak magával kell hoznia!
 • A vizsgaterembe innivaló, kevés ennivaló, édesség bevihető.
 • A terembeosztást a VIZSGAÉRTESÍTŐ levélben minden vizsgázó elektronikusan megkapja.

Az írásbeli érettségi vizsga menete

Minden vizsgázó az érkezéstől a távozásig köteles a belépéskor, az udvaron, a folyosókon, a vizsgateremben a felügyeletet ellátó tanár, segítő személy utasításai szerint cselekedni.

Előkészületek a vizsga kezdete előtt

 • Személyazonosság ellenőrzése, ülésrend kialakítása.
 • A vizsgázók csak a számukra megengedett vagy előírt segédeszközöket használhatják.
 • A mobiltelefonokat a felügyelő tanár a vizsgázókkal a vizsga kezdete előtt kikapcsoltatja, a kikapcsolás tényéről meggyőződik, majd azokat külön asztalon helyezteti el a teremben. A vizsgázóknál mobil kommunikációs eszköz még kikapcsolt állapotban sem maradhat. Mobiltelefon számológépként nem használható
 • A felügyelő tanár ismerteti az írásbeli vizsga menetét, szabályait, a vizsga részeit az esetleges szabálytalanság következményeit
 • A tájékoztatás tudomásulvételét a vizsgázónak alá kell írnia.

A vizsga menete

 • Középszintű írásbeli vizsga időtartama 120, 180 vagy 240 perc
 • Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. Hibajavító, lefestő nem használható!
 • A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának kezdetén a feladatlapon, valamint az átvett lapo(ko)n (pótlapon, piszkozati lapon) feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a vizsgatárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.
 • Az íróeszközökről a vizsgázók, a segédeszközökről a vizsgaszabályzatban leírtak szerint a vizsgázók vagy az iskola gondoskodnak. 
 • a vizsgázó hozza: matematikára a függvénytáblázatot, számológépet, idegen nyelv vizsgára a szótárat
 • az iskola biztosítja: magyar nyelv és irodalomra, történelemre a helyesírási szótárakat.

A vizsgázó kezét a helyesírási szótárak használata előtt és után - mivel többen is használhatják ugyanazt a szótárt - fertőtleníteni kell.

 • A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélgethetik.
 • A járványügyi helyzet miatt csak a saját író- és rajzeszközök használhatók.
 • Az írásbeli vizsga alatt a termet csak indokolt esetben (rövid időre) lehet elhagyni, egyidejűleg csak egy vizsgázónak. A folyosón is felügyelő tanár gondoskodik a vizsga szabályosságáról, a vizsgázók ott sem kerülhetnek kapcsolatba, nem beszélgethetnek senkivel. A mellékhelyiségek fertőtlenítése a vizsga ideje alatt folyamatosan történik.
 • Az írásbeli munka befejezése (több részből álló vizsga esetén az első rész) után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit, valamint a piszkozatlapokat áthúzza. Kitölti a tisztázati és piszkozati lapokra vonatkozó táblázatot. Fontos! Azoknál a tantárgyaknál, melyeknél (pl.matematika, történelem) a vizsgázónak a feladatok közül választási lehetősége van, ezt a megfelelő módon jelzi a feladatlapon. 
 • A vizsgadolgozat beadásakor kizárólag egy vizsgázó lehet a tanári asztal közelében, a többi vizsgázónak ülve a helyén kell várakozni. Annak érdekében, hogy a dolgozat beadása minél rövidebb ideig tartson fokozottan kérjük a fenti, a dolgozat megírása utáni, a beadáshoz szükséges feladatok elvégzését még a tanári asztalhoz érkezés előtt!
 • A vizsgázó a dolgozat befejezése és a terem elhagyása után haladéktalanul távozik a vizsga számára elkülönített épületrészből.

Szabálytalanság

 • Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. Az igazgató a vizsga befejezését követően kivizsgálja a szabálytalanságot. Ekkor jegyzőkönyv készül, melyet a vizsgázó is aláír.  A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult.

Dolgozatok megtekintése

 • Az írásbeli dolgozatok értékelését a vizsgázó 2020. május 28-án (A, B, C, D vizsgabizottság) és 29-én (E, F, V vizsgabizottság) 8.00-16.00-ig megtekintheti, azokról kézzel másolatot készíthet vagy lefotózhatja a saját eszközével és az értékelésre észrevételt tehet.
 • Lehetőség szerint a vizsgadolgozatok részletes tanulmányozása, vagy az észrevétel  megfogalmazása r ne a megtekintés helyszínén történjék!
 • A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - adhatja le, melyet az iskola igazgatójának kell címezni kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető!

Ez történhet írásban személyesen, vagy elektronikusan is a megfelelő azonosító információk megadása mellett

Szóbeli érettségi vizsga

Szóbeli vizsgára csak akkor kerül sor, ha

 • szakértői vélemény alapján az igazgató engedélyezte, hogy a vizsgázó az írásbeli vizsgát szóbeli vizsgával helyettesítse
 • a vizsgázó írásbeli eredménye 12-24% közé esik.
 • A vizsgabizottságokhoz tartozó szóbeli vizsganapok:

12.A vizsgabizottsága

2020. június 15.

12.B vizsgabizottsága

2020. június 11.

12.C vizsgabizottsága

2020. június 12.

12.D vizsgabizottsága

2020. június 11.

12.E vizsgabizottsága

2020. június 15.

12.F vizsgabizottsága

2020. június 12.

12.V vizsgabizottsága

2020. június 16.

 • A vizsgadokumentumok, bizonyítvány, törzslapkivonat, tanúsítványok ekkor kerülnek kiállításra
 • A vizsgázó az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése ellen a döntéstazaz az érettségi vizsga eredményének kihirdetését – követő öt napon belül jogszabálysértésre hivatkozva fellebbezést/törvényességi kérelmet nyújthat be. A fellebbezést/törvényességi kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatójának kell benyújtani, de a területileg illetékes megyei kormányhivatalnak kell címezni.

Sok sikert kívánunk valamennyi Vizsgázónak!