Környezetvédelem és vízügy ágazat

Környezetvédelem és vízügy ágazat

TÉGY MA A KÖRNYEZETÉRT, HOGY A HOLNAP SZEBB LEGYEN!

1. Hulladékfeldolgozó munkatárs szakma

A hulladékgazdálkodás egy dinamikusan fejlődő iparág, amely biztos egzisztenciát kínál a szakterületen dolgozóknak. Tevékenységi körébe tartozik a hulladékok szakszerű gyűjtése, tárolása, a gyűjtőhelyek, telephelyek eszközeinek, berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása. További feladata az egyes hulladékfajták megkülönböztetése, a vett minták jellemzőinek vizsgálata. A munkavégzés során rakodási, -szállítási, válogatási, kezelési feladatokat lát el, és ezekkel összefüggésben betartja a környezetvédelmi, munka-és tűzvédelmi előírásokat. Egyes tevékenységeihez adminisztrációs feladatok kapcsolódnak. Munkáját üzemben és terepi körülmények között végzi.

2. Környezetvédelmi technikus szakma

Szakmairány: Környezetvédelem

A környezetvédelem egy dinamikusan fejlődő iparág, amely biztos egzisztenciát kínál a szakterületen dolgozóknak. A képzésben résztvevő képessé válik a vizsgálati célnak megfelelően mintát venni környezeti elemekből (víz, talaj, levegő), hulladékból és biológiai vizsgálandó anyagból. Amennyiben szükséges, a vett mintát előkészíti, tartósítja, majd direkt, illetve indirekt méréseket, meghatározásokat végez. A mennyiségi és minőségi mérések eredményei alapján következtetést von le a környezeti elemek állapotáról, az eredményeket elemzi, írásban elmagyarázza, szóban előadja.

3. Vízügyi munkatárs

A vízügyi technikusok és a mérnökök vezetői irányítása mellett a területi és a települési vízgazdálkodás területén hasznosítja ismereteit, megszerzett gyakorlatát, képességeit. Munkája során alapvető laboratóriumi méréseket végez, azok eredményeit értékeli, dokumentálja.  A vízrendezési létesítmények kivitelezési, üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódóan irányítással méréseket végez, mérési eredményeket dolgoz fel és dokumentál. Az ár-és belvízkárelhárítási rendszer fenntartása során karbantartja a műtárgyakat, szivattyúkat, medreket. A vízügyi létesítmények és víziközművek (vízellátó és csatornarendszerek) elemeit karbantartja, egyszerű javításokat végez. Kisebb műszaki hibaelhárítási feladatokat lát el. Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, adminisztrációs hivatali munkát végez.

4. Vízügyi technikus

A szakember az egyre sűrűbben előforduló szélsőséges időjárás miatt bekövetkező vízkárok (árvíz, belvíz) elhárítását végzi. Tározás, vízlépcső, folyószabályozás és mezőgazdasági vízhasznosítási (öntözés, halastó) területeken mérnöki irányítással műszaki tervezési, létesítési, üzemeltetési és fenntartási feladatokat végez. Vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges adatokat gyűjt, feldolgoz és értékel digitális eszközök használatával. Geodéziai méréseket végez, a hozzá kapcsolódó dokumentációt elkészíti. A műtárgyakat és a kapcsolódó csővezetékeket, szerelvényeket üzemelteti. Ezen területekhez tartozóan engedélyezési kérelemhez adatokat gyűjt, rendszerez, dokumentációs feladatokat végez. Kivitelezési munkák során középvezetői –művezetői feladatokat végez. Munkája során a kapcsolódó jogszabályokat alkalmazza, kapcsolatot tart a lakossági és a vállalati ügyfelekkel. A környezet-és természetvédelmi előírásokat betartja.

Elhelyezkedési lehetőségek a felsorolt szakmák esetén:

  • közszolgáltatónál
  • fém-, a műanyag-, a papír-, az elektronikai-, valamint az üveghulladék feldolgozás és –hasznosítás területén
  • magánvállalatoknál

Alapkompetenciák a felsorolt szakmák esetén:

  • Vízszintes értelmű geodéziai méréseket végez.
  • Műszaki dokumentációhoz kapcsolódó szabadkézi rajzot, műszaki rajzot, helyszínrajzot készít.
  • Villamosberendezéseket üzemeltet, egyszerű gépészeti feladatokat lát el.
  • Időjárási elemeket mér, valamint vízügyi és környezeti mintákhoz kapcsolódó fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságokat vizsgál terepi és laboratóriumi körülmények között.
  • A mérési adatokat rendszerezi, egyszerű matematikai módszerekkel feldolgozza, eredményeit számszerűen, vagy grafikusan megjeleníti.
  • Környezetvédelmi és vízügyi szöveget, folyamatábrát értelmez, elemez és ez alapján további mérési tevékenységet, vagy védelmi beavatkozást határoz meg.
Vízügy és környezetvédelem ágazat