Pedagógia ágazat

Pedagógia ágazat

HA SZERETSZ EMBEREKKEL FOGLALKOZNI, AKKOR GYERE ÉS TANULD KI A SZAKMÁT!

1. Pedagógiai munkatárs

Szakirány: Pedagógiai asszisztens

A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • óvodában
 • iskolában
 • gyermekotthonban
 • lakásotthonban
 • egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben

Alapkompetenciák:

 • nevelési/oktatási feladatokat értelmez
 • együttműködik más szakemberekkel
 • szociális problémákat felismeri
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermeket felismeri
 • differenciált bánásmódot alkalmaz
 • konfliktusokat felismeri és a megoldásra törekszik
 • tevékenységek, tanórák eszközeit előkészíti
 • rendezvények, programok szabadidős tevékenységeket szervez
 • pontos, következetes munkát végez
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára törekszik
 • általános ismereteket speciális helyzetekben képes alkalmazni
 • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazza
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére törekszik

Szakirány: Gyógypedagógiai asszisztens

Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában, az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényűszemélyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • bölcsődében
 • integrált óvodában
 • integrált iskolában
 • speciális óvodában
 • speciális iskolában
 • speciális gyermekotthonban
 • speciális lakásotthonban
 • felnőtt fogyatékosok intézményeiben

Alapkompetenciák:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megért
 • információk gyűjtését végzi
 • empátiára, toleranciára törekszik
 • konfliktusmegoldásra törekszik
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezését végzi
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítását végzi
 • munkatevékenységek szervezését, megvalósítását végzi önállóan
 • hatékony munkára törekszik a gyógypedagógussal együttműködve
 • a megfelelő nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására törekszik
 • foglalkozások eszközeinek előkészítését végzi
 • differenciált bánásmódot alkalmaz
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermeket felismeri
 • a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatokat végrehajtja
Pedagógia ágazat