SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052-014 | 6724 Szeged, Mars tér 14.

Intézmény logo

Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • GD Oktatási portál
 • KRÉTA

Egyéb foglalkozások

Az egyéb foglalkozások szervezeti formája és rendje

A tanulmányi és osztálykirándulás a következetes oktató-nevelő munka része. Több napos kirándulás a tanítási szünetekben (téli, tavaszi, nyári) szervezhető. E szabály alól - indokolt esetben – az igazgató felmentést adhat. A kirándulások koordinálását az iskola vezetője végzi. A kirándulásokon 20 tanulónként legalább egy pedagógus felelős a tanulók testi épségéért, a fegyelmezett viselkedésért és a közösség rendjéért.

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint a tagintézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.

A tagintézményben a tanulók részére ingyenes, tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak:

 • szakkörök
 • önképző körök
 • diákkör
 • korrepetálás
 • tanulmányi és sportversenyek
 • kulturális rendezvények
 • könyvtárlátogatás
 • felnőttek oktatása

A tanulók részére szervezett tanfolyamok önköltségesek.

A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az iskola rögzíti a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt.

Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembevételével, legalább 10 érdeklődő esetén, a munkaközösség-vezetők és a diákönkormányzat javaslata alapján indítunk. A csoportok kezdő létszáma legalább 8 fő. Szakkörök vezetésével bármelyik oktató, esetleg külső szakember megbízható. A szakköri munka kezdete szeptember 30, befejezése május 31. (érettségiző osztályokban április 30.). A foglalkozások anyagát, a hiányzó tanulók nevét a szakkör vezetője köteles a haladási naplóban vezetni. A diákoknak a szakkörön való részvétele önkéntes. Ha a szakkör létszáma tartósan (egymást követő 3 alkalommal) 5 fő alá esik, a foglalkozást meg kell szüntetni. A szakkör heti óraszáma maximum 2 lehet.

Az önképzőkör bármely, nem tanórai foglalkozáshoz kapcsolódó ismeret elsajátítása céljából létrehozható, legalább 12 érdeklődő esetén Elsősorban a művészetek, a természettudományok és a technika területén teszik lehetővé a kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatalok szaktanári irányítás melletti tehetséggondozását. Az önképzőkör munkája során nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására és önfejlesztő képességére. Az önképzőköröket az intézmény a tanulók érdeklődésétől függően indítja pedagógusok és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló szakemberek vezetésével.

A diákönkormányzat javaslatára az érdeklődési körnek megfelelő diákkör szervezhető. A diákkör(ök) munkáját a diák-önkormányzati összekötő tanár koordinálja. A diákkör vezetője lehet az iskola dolgozója, külső szerv képviselője vagy szülő. A diákkör dönt programjáról, szervezeti rendjéről esetleges költségvetéséről.

A tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének figyelembevételével indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért félévenként előre térítési díj fizetendő.

Az iskola tanulói rendszeresen bekapcsolódhatnak a versenykiírásban foglaltak szerint a városi, megyei és az országos tanulmányi és sportversenyekbe. A házi tanulmányi versenyeken kell eldönteni a központi versenyek résztvevőit. Tanulók szaktanári felkészítést vehetnek igénybe a versenyekre történő felkészülésükhöz.

A tanórán kívüli foglalkozások nyilvántartásának adminisztratív ellenőrzését az általános igazgatóhelyettes végzi.

A tanulók, valamint a történeti egyházak kölcsönös igénye esetén az iskola biztosítja a hitoktatás feltételeit.

Az iskola könyvtára nyitvatartási idejében, valamint könyvtári tanórákon áll a tanulók rendelkezésére. Használati rendjéről az SzMSz egyik pontja rendelkezik.

Évente egy tanítási napot - az intézmények helyi munkarendjében meghatározottak szerint - a diákönkormányzat szervezésében diáknapként kell felhasználni.

Az iskola helyiségeinek bérbeadása az oktatási és nevelési időn kívül történhet az önköltség számítási szabályzat előírásai szerint, főigazgatói engedéllyel.


Partnereink

 • Szegedi Szakképzési Centrum
 • Szegedi Városi Kollégium
 • Atysco
 • ATI-VIZIG
 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága
 • HTTP alapítvány
 • Feeling Center
 • LanguageCert vizsgahely
 • PÉNZ7 – Pénzügyi és Vállalkozói Témahét
 • SIOSZ
SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

   6724 Szeged, Mars tér 14.

  • Telefon: +3662558750

   E-mail: igazgato.szszc.gd@gmail.com

   OM azonosító: 203052-014


  2023Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium