SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052-014 | 6724 Szeged, Mars tér 14.

Intézmény logo

Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

HírekKözérdekű adatokGD Oktatási portálKRÉTA

Egyéb foglalkozások

Az egyéb foglalkozások szervezeti formája és rendje

A tanulmányi és osztálykirándulás a következetes oktató-nevelő munka része. Több napos kirándulás a tanítási szünetekben (téli, tavaszi, nyári) szervezhető. E szabály alól - indokolt esetben – az igazgató felmentést adhat. A kirándulások koordinálását az iskola vezetője végzi. A kirándulásokon 20 tanulónként legalább egy pedagógus felelős a tanulók testi épségéért, a fegyelmezett viselkedésért és a közösség rendjéért.

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint a tagintézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.

A tagintézményben a tanulók részére ingyenes, tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak:

  • szakkörök
  • önképző körök
  • diákkör
  • korrepetálás
  • tanulmányi és sportversenyek
  • kulturális rendezvények
  • könyvtárlátogatás
  • felnőttek oktatása

A tanulók részére szervezett tanfolyamok önköltségesek.

A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az iskola rögzíti a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt.

Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembevételével, legalább 10 érdeklődő esetén, a munkaközösség-vezetők és a diákönkormányzat javaslata alapján indítunk. A csoportok kezdő létszáma legalább 8 fő. Szakkörök vezetésével bármelyik oktató, esetleg külső szakember megbízható. A szakköri munka kezdete szeptember 30, befejezése május 31. (érettségiző osztályokban április 30.). A foglalkozások anyagát, a hiányzó tanulók nevét a szakkör vezetője köteles a haladási naplóban vezetni. A diákoknak a szakkörön való részvétele önkéntes. Ha a szakkör létszáma tartósan (egymást követő 3 alkalommal) 5 fő alá esik, a foglalkozást meg kell szüntetni. A szakkör heti óraszáma maximum 2 lehet.

Az önképzőkör bármely, nem tanórai foglalkozáshoz kapcsolódó ismeret elsajátítása céljából létrehozható, legalább 12 érdeklődő esetén Elsősorban a művészetek, a természettudományok és a technika területén teszik lehetővé a kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatalok szaktanári irányítás melletti tehetséggondozását. Az önképzőkör munkája során nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására és önfejlesztő képességére. Az önképzőköröket az intézmény a tanulók érdeklődésétől függően indítja pedagógusok és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló szakemberek vezetésével.

A diákönkormányzat javaslatára az érdeklődési körnek megfelelő diákkör szervezhető. A diákkör(ök) munkáját a diák-önkormányzati összekötő tanár koordinálja. A diákkör vezetője lehet az iskola dolgozója, külső szerv képviselője vagy szülő. A diákkör dönt programjáról, szervezeti rendjéről esetleges költségvetéséről.

A tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének figyelembevételével indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért félévenként előre térítési díj fizetendő.

Az iskola tanulói rendszeresen bekapcsolódhatnak a versenykiírásban foglaltak szerint a városi, megyei és az országos tanulmányi és sportversenyekbe. A házi tanulmányi versenyeken kell eldönteni a központi versenyek résztvevőit. Tanulók szaktanári felkészítést vehetnek igénybe a versenyekre történő felkészülésükhöz.

A tanórán kívüli foglalkozások nyilvántartásának adminisztratív ellenőrzését az általános igazgatóhelyettes végzi.

A tanulók, valamint a történeti egyházak kölcsönös igénye esetén az iskola biztosítja a hitoktatás feltételeit.

Az iskola könyvtára nyitvatartási idejében, valamint könyvtári tanórákon áll a tanulók rendelkezésére. Használati rendjéről az SzMSz egyik pontja rendelkezik.

Évente egy tanítási napot - az intézmények helyi munkarendjében meghatározottak szerint - a diákönkormányzat szervezésében diáknapként kell felhasználni.

Az iskola helyiségeinek bérbeadása az oktatási és nevelési időn kívül történhet az önköltség számítási szabályzat előírásai szerint, főigazgatói engedéllyel.


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

6724 Szeged, Mars tér 14.

Telefon: +3662558750

E-mail: igazgato.szszc.gd@gmail.com

OM azonosító: 203052-014


2024Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium